n-SPIRITUALITY-large570

Mixed race woman’s hands reaching toward sun